Lublin Business RunPoland Business Run

Regulamin biegu

REGULAMIN LUBLIN BUSINESS RUN 2017(“Regulamin”)

I.PATRONAT I ORGANIZATORZY
 1. Organizatorem Lublin Business Run jest Fundacja Poland Business Run.
 2. Bieg sztafetowy powstał z inicjatywy firm: UBS oraz Radisson Blu Hotel Kraków
II.FORMUŁA, TERMIN I MIEJSCE
 1. Lublin Business Run odbędzie się 3 września 2017 roku (niedziela).
 2. Lublin Business Run to uliczny charytatywny bieg sztafetowy. Trasa poprowadzona została utwardzoną nawierzchnią.
 3. Każda zgłoszona drużyna liczy 5 zawodników.
 4. Start Lublin Business Run nastąpi o godz. 10:30. Start poprzedza odprawa kapitanów. Zawodnicy startujący w pierwszej zmianie muszą stawić się na starcie o godz. 10:15. Organizatorzy mogą nie dopuścić do startu sztafety, która nie zgłosi się na start o oznaczonej godzinie.
 5. Trasa Lublin Business Run wiedzie po najpiękniejszych zakątkach Lublin. Start nastąpi z Alei Racławickich, na wysokości Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.
 6. Drużyna ma do pokonania 5 okrążeń trasy. Każdy biegacz z drużyny pokonuje jedno okrążenie. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy starcie/mecie.
 7. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę winny bez zbędnej zwłoki opuścić strefę zmian.
 8. Trasa biegu jest wyłączona z ruchu kołowego i pieszych.
 9. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatorów, służb zabezpieczających trasę biegu oraz służb mundurowych.
 10. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu.
 11. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. O godz. 13:30 trasa biegu zostaje otwarta dla ruchu.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Lublin Business Run mogą wziąć udział osoby, które przed wyczerpaniem limitu miejsc, dokonały zgłoszenia drużyny i do wyznaczonej na fakturze daty dokonały opłaty startowej (liczy się dzień wpływu środków na właściwy rachunek Fundacji Poland Business Run).
 2. Sztafeta musi składać się z pięciu osób powyżej 18 roku życia, dowolnej płci.
 3. Limit miejsc wynosi 200 drużyn. O dopuszczeniu na listę startową decyduje kolejność wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
 6. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Każdy zawodnik oświadcza na piśmie, że jest świadomy, iż Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością, jako Organizatorów biegu.
 8. Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez Organizatorów. Jest to warunek konieczny, aby drużyna została dopuszczona do biegu oraz później sklasyfikowana. Nie dopuszcza się żadnej ingerencji w koszulkę zapewnioną przez Organizatora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę na pozostałych częściach stroju zawodnika, pod warunkiem, że elementy te nie zasłaniają koszulki, w tym w szczególności numeru startowego oraz logotypów Sponsorów Lublin Business Run.
 9. Zawodnicy zwycięskich drużyn zobowiązani są do odbioru nagrody w koszulce zapewnionej przez organizatora. W przypadku, gdy zawodnicy zwycięskich drużyn nie stawią się po odbiór w koszulkach zapewnionych przez Organizatora, Organizator może odmówić wręczenia nagrody, co jest jednoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 10. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą znajdować się w okolicy startu/mety. Przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu odzież zawodników, która będzie pakowana do worków (dostarczonych przez Organizatorów) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatorów od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą czynne w dniu biegu w godzinach podanych przez organizatorów na stronie internetowej biegu.
 11. Udział w odprawie kapitanów drużyn startujących w Lublin Business Run jest obowiązkowy. Odprawa kapitanów drużyn odbędzie się w dniu biegu (o godzinie ustalonej wcześniej przez Organizatorów) w Punkcie Informacyjnym Biegu.
 12. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatorów oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 13. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatorów. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking” oraz bieg z psem.
IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 1. Zgłoszenia uczestnictwa drużyny w Lublin Business Run dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.lublinbusinessrun.pl. Data uruchomienia rejestracji uczestników zostanie podana w osobnym komunikacie.
 2. Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników może dokonywać kapitan drużyny w formularzu zgłoszeniowym. Ewentualne zmiany w kwestii rozmiaru mogą być dokonywane w formularzu zgłoszeniowym do dnia 23 czerwca 2017 roku. Po upływie tego terminu, Organizatorzy nie są w stanie zagwarantować dostępności rozmiarów innych niż pierwotnie zamówione.
 3. Za zgłoszenie uważa się kompletne wypełnienie przez kapitana drużyny internetowego Formularza Zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej. W Formularzu Zgłoszeniowym kapitan drużyny podaje dane dotyczące zgłaszanych zawodników.
 4. Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń stanowiących m.in. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych („Oświadczenie Zawodnika”). Wzór Oświadczenia Zawodnika dostępny jest na stronie internetowej zawodów oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Każdy zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny i czytelny podpis pod oświadczeniami, a następnie przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest przekazać oryginały Oświadczeń Zawodników do Organizatorów w celu otrzymania pakietu startowego dla całej drużyny.
 5. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
 6. Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu wynosi 350 netto za całą drużynę (378 zł brutto). Z kwoty 70 zł netto opłaty startowej za każdego zawodnika 53 zł netto przekazywane jest na wsparcie beneficjentów, a 17 zł pokrywa koszty administracyjne Fundacji związane z organizacją biegu i zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla organizatorów biegu w poszczególnych miastach.
 7. Opłatę startową należy wnosić przelewem na rachunek bankowy:

  82 1090 1665 0000 0001 3463 8812
  FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
  ul Siemiradzkiego 17/2
  31-137 Kraków, woj. Małopolskie

 8. Organizator będzie akceptować tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.

 9. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnik (firma) zgłaszający drużynę akceptuje fakturę VAT wystawioną w formie elektronicznej.
 10. Faktury pro forma wystawiane będą w oparciu o dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i wysyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu. Ewentualne prośby o faktury pro forma w formie drukowanej lub faktury zbiorcze będą ustalane z kapitanami indywidualnie na ich prośbę mailową lub telefoniczną.
 11. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną sztafetę.
 12. W ramach opłaty startowej każda drużyna otrzymuje pakiet startowy, na który składa się komplet 5 sztuk:
  • numer startowy,
  • koszulka zawodnika,
  • worek/torba na odzież,
  • agrafki do przypięcia numeru startowego.
 13. Pakiety startowe drużyn startujących w Lublin Business Run odbierają wyłącznie kapitanowie drużyn w Biurze Zawodów, pod warunkiem uprzedniego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego on-line, a także po okazaniu:
  • oświadczeń Zawodników podpisanych przez każdego z zawodników,
  • dokumentu tożsamości kapitana drużyny
  • potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej.
   Umiejscowienie Biura Zawodów oraz godziny ich otwarcia podane zostanie w osobnym komunikacie na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku odbioru pakietu startowego dla drużyny, drużyna taka nie zostanie dopuszczona do uczestnictwa w biegu, bez zwrotu wniesionej opłaty startowej.
 14. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.
 15. Istnieje możliwość zmiany zawodnika wchodzącego w skład drużyny. W tym celu kapitan drużyny do dnia 13 sierpnia 2017 korzystając ze swojego konta na stronie internetowej zawodów odpowiednio zmienia dane w Formularzu Zgłoszeniowym. Zmiana zawodników po dniu 13 sierpnia 2017 jest możliwa tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i tylko poprzez zgłoszenie takiej zmiany osobiście przez kapitana drużyny w Biurze Zawodów do piątku 1 września do godziny 17:00. Warunkiem koniecznym zmiany zawodnika jest dostarczenie Organizatorom wszystkich danych nowego zawodnika, a nadto przekazanie oryginału Oświadczenia Zawodnika podpisanego przez nowego zawodnika. Po odbiorze pakietów startowych przez kapitana drużyny zmiana zawodnika jest niedopuszczalna.
V. KLASYFIKACJE I NAGRODY
 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg Lublin Business Run otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:
  • Biegowa – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która uzyskała najlepszy czas łącznie
  • Charytatywna – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która zebrała największą kwotę na cel charytatywny w ramach akcji Pomagam Bardziej;
 3. Za zajęcie miejsc I-III w biegowej klasyfikacji generalnej drużyn przewidywane są symboliczne nagrody.
 4. Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkich uczestników Lublin Business Run obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
 2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części (lub w całości) lub jego modyfikacja jest zabroniona i skutkuje dyskwalifikacją drużyny.
 3. Protesty dotyczące ewentualnych wątpliwości związanych z pomiarem czasu można zgłaszać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Biegu, w dniu zawodów najpóźniej do godziny 14:30. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłata kaucji w wysokości 300 zł. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu kaucja zostanie zwrócona.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian Regulaminu, które obowiązują uczestników z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.lublinbusinessrun.pl. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Lublin, 07 czerwca 2017 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.